Sınıfların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir Sınıf Sitesi paketidir. Sınıf öğretmenleri, sınıf rehber öğretmenleri veya öğrenciler kendi sınıfları için bu paketten satın alarak kullanabilirler.Sınıfların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış İnterkatif, eğlenceli bir sınıf sitesidir.
Kimler Öğretmen Olabilir?
Paylaş
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLAR Amaç Madde 1 - Bu Esasların amacı; a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların, b) Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programlarının, c) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin belirlenmesidir. Dayanak Madde 2 - Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Kapsam Madde 3 - Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar. Tanımlar Madde 4 - Bu Esaslarda geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını, d) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu, e) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için; program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları, f) Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişileri, g) Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi, h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları, ı) Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yüksek lisans üzerine yapılan doktora eğitimi programını, i) Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede " Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri, j) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile belirlenen alanlarda açılan öğretmenlik formasyon derslerinin alındığı programı, k) Pedagojik Formasyon: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı ifade eder. Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler Madde 5 - Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir. Öğrenim Durumu Madde 6 - Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir. Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar Madde 7 - Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz. Öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans düzeyinde mezun olanların atanması esastır. Buna göre; a) Sınıf öğretmenliğine; yükseköğretim kurumlarının sınıf öğretmenliği ile Üstün Zekâlılar Öğretmenliği programlarından mezun olanlar, b) İlköğretim alan öğretmenliklerine; yükseköğretim kurumlarının ilköğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanlar, İlköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlar, c) Ortaöğretim alan öğretmenliklerine; eğitim fakültesi alan öğretmenliği mezunları ile Karar eki Çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını bitirenler ilgili mevzuatı uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre atanırlar. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Olmayanların Atamaları Madde 8 - Bu Esasların 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek Çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından mezun olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik formasyon eğitimleri daha sonra yaptırılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Hâlen Devlet memuru olup mezuniyeti itibarıyla eğitim kurumlarına atanabilecek durumlarda olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanların durumu da bu kapsamda değerlendirilir. Bu şekilde öğretmenliğe atananların pedagojik formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir. Birden fazla alanda öğretmenliğe başvuru hakkı bulunanların, bu alanlardan birine ait pedagojik formasyon belgesi diğer alanlar için de geçerlidir. Ortak Alanlar Madde 9 - Yabancı Dil, Rehber Öğretmenlik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alanlardır. Alanları Dışında Atananlar Madde 10 - Mezun oldukları yükseköğretim programı itibarıyla alanları; Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri olup ilköğretim kurumlarının Fen Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliklerine atanmış olanlar, istekleri hâlinde mezun oldukları yükseköğretim programı itibarıyla bu Esaslar eki Çizelge doğrultusunda alanlarına atanabilirler. Mezun oldukları yükseköğretim programı veya aylık karşılığı okutabilecekleri dersler itibarıyla birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek durumda olanlar, ihtiyaç duyulduğunda bu alan öğretmenliklerinden her hangi birisinde görevlendirilebilirler. Bunların yer değiştirme suretiyle atamalarında, öğretmenliğe atanmalarına esas olan alan/kurum öğretmenliği esas alınır. Mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanı dışında başka bir alana atamaları yapılmış olanların atandıkları alandaki öğretmen ihtiyacının karşılanmış olması ve öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlarda ihtiyaç bulunması durumunda istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre alanlarına atanabilirler. Daha önceki Talim ve Terbiye Kurulu kararları kapsamında öğretmenliğe atanan, ancak bu Esaslar eki Çizelgede mezun oldukları yükseköğretim programlarına ve alanlarına yer verilmeyen öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, aynı türdeki eğitim kurumlarına yapılır. Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler Madde 11 - Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının "Öğretmenlerin Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar. Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilecek Öğretmenler Madde 12 - Öğretmen ihtiyacı, ek çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamayan alanlara ait dersler ile yeni konulan ders veya meslek alanlarına ait derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı veya bu dersleri okutmak üzere hangi alan öğretmenlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği, İşletmelerle işbirliği içinde iç ve dış kaynaklı proje/protokoller kapsamında yeni açılan veya bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni oluşturulan alan/dallarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programının bulunmaması ya da yükseköğretim programı bulunduğu halde öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda hangi alan öğretmenlerinin yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği ilgili birimin teklifi üzerine Kurulca belirlenir. Dersi Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler Madde 13 - Dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar. İstihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar. Bunlardan mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin alan değişiklikleri görevli oldukları yerlerde mezuniyetlerine göre atanabilecekleri alanlardaki öğretmen ihtiyacı ve tercihleri de dikkate alınarak, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programına Alınacaklar Madde 14 - Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 15 - Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Karar, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar. Geçici Madde 1 - Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, daha önceki Kurul kararları kapsamında atandıkları alan/kurum öğretmenliği görevlerine devam ederler. Yer değiştirme suretiyle atamaları da Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararlarında belirtilen alanlarda yapılır. Geçici Madde 2 - Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yükseköğretim programı mezunları gibi değerlendirilirler. Ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak gösterilmeyen ancak Kurulun daha önceki kararlarında öğretmenliğe kaynak gösterilen Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölüm/anabilim dallarından lisans düzeyinde mezun olanlar, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Alanı Öğretmenliğine Bakanlıkça belirlenecek ölçütler doğrultusunda başvuruda bulunabilirler. Geçici Madde 3 - Bu Kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara atamalarına devam edilir. Geçici Madde 4 - 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul kararı ile 2006-2007 Öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan "İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)" alan öğretmenliğine, Karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile 2006-2007 Öğretim yılında ilgili fakültelerde bu dersin öğretmenliği için öğrenim görmekte olanların, "Teknoloji ve Tasarım" alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir. Geçici Madde 5 - İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret) öğretmeni olarak görev yapmakta iken bu dersin 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul kararı ile kaldırılması sonucu; 12/05/2006 tarihli ve 133 sayılı Kurul kararının Geçici 10 uncu maddesine göre Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine alan değişikliği yapılan öğretmenlerden, mezun oldukları yükseköğretim programı bu Kararda belirtilen alanlara kaynak teşkil edenler, istemeleri hâlinde bu alanlara geçirilirler. Geçici Madde 6 - 5450 sayılı Kanunla Bakanlığa devredilen meteoroloji meslek lisesi, tapu ve kadastro meslek lisesi, adalet meslek liseleri, sağlık meslek liseleri ve tarım meslek liselerindeki alan/dallarda, öğretmen kaynağı olmaması nedeniyle hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerce okutulan dersler, bu alanlara yönelik yükseköğretim programlarından mezun olanlar atanana kadar hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerce okutulmaya devam edilir. Geçici Madde 7 - Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni ihtiyacının Karar eki çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasıyla karşılanamaması durumunda, Bakanlığımız ile ilgili Üniversite arasında 31/10/2008 tarihinde imzalanan "Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı İş Birliği Protokolü" kapsamında 1500 kişi kontenjanlı 540 saat süreli sertifika programını başarı ile tamamlayan, Üniversitelerin; a) Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümleri, b) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, c) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı mezunlarının puan üstünlüğü esas alınarak Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliğine ataması yapılır. Madde 16 - Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 17 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ÇİZELGE SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER 1 Adalet 1. Hukuk Fakültesi (*) 2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (*) 3. Kamu Yönetimi (*) ■ Adalet Alanının; • Zabıt Katipliği • İnfaz ve Koruma Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Adalet Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri 2 Ahşap Teknolojisi Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği ■ Ahşap Teknolojisi Alanının; • Mobilya İmalatı • Mobilya Döşeme İmalatı • Ahşap Üst Yüzey İşlemleri • Ahşap Süsleme • Ahşap İskelet İmalatı • Ahşap Doğrama İmalatı Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Ahşap Teknolojisi Alanına ait alan ortak/ dal dersleri ve modülleri • Ağaç Oymacılığı • Oto Döşemeciliği • Ahşap Karoserciliği • Mobilya Satış Elemanlığı dal dersleri 3 Aile ve Tüketici Bilimleri 1. Ev Yönetimi Öğretmenliği 2. Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği 3. Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği 4. Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği 5. Ev Ekonomisi Bölümü (*) 6. Ev Ekonomisi Yüksekokulu (*) 7. Aile ve Tüketici Bilimleri (*) ■ Aile ve Tüketici Bilimleri Alanının; • Çevre Hizmetleri • Tüketici Hizmetleri • Sosyal Hizmetler • Ev ve Aile Hizmetleri Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Aile ve Tüketici Bilimleri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri 4 Almanca 1. Almanca Öğretmenliği 2. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü (*) ■ Almanca ■ Meslekî Yabancı Dil (Almanca) ■ Türkçe 5 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Esasların ilgili madde hükümleri uygulanır. ■ Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanının; • Ayakkabı Modelistliği • Saraciye Modelistliği • Ayakkabı Üretimi • Saraciye Üretimi Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri • Sayacılık • Çanta ve Saraciye • Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı dal dersleri 6 Bahçecilik 1. Bitkisel Üretim (*) 2. Bahçe Bitkileri (*) 3. Bitki Koruma (*) 4. Peyzaj (*) 5. Peyzaj Mimarlığı (*) 6. Biyoloji (Botanik) (*) 7. Süs Bitkileri (*) ■ Bahçecilik Alanının; • Dış Mekan Bitkileri • İç Mekan Bitkileri • Kesme Çiçek • Çiçek Düzenleme • Sebze Yetiştirme • Meyve Yetiştirme • Peyzaj Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Bahçecilik Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri ■ Tarım 7 Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ■ Beden Eğitimi ■ Trafik ve İlk Yardım ■ Sağlık Bilgisi ■ Spor Etkinlikleri (6, 7 ve 8. sınıflar için) ■ Halk Oyunları ■ Spor Liselerinin Alan Dersleri ■ Beden Eğitimi ve Sporla İlgili Diğer Dersler 8 Bilişim Teknolojileri 1. Bilgisayar Öğretmenliği 2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği 4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği 5. Bilgisayar Mühendisliği (*) 6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*) 7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*) 8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**) 9. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**) 10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**) 11. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*) (**) 12. Bilgi Teknolojileri (*) (**) (**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar. ■ Bilgisayar ■ Mikroişlemciler ■ Lojik ■ Veri Tabanı ■ Bilgi Teknolojileri I - II ■ Bilim ve Teknoloji ■ Bilgi ve İletişim Teknolojisi ■ Bilişim Teknolojileri ■ Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri ■ Bilişim Teknolojileri Alanının; • Bilgisayar Teknik Servisi • Ağ İşletmenliği • Web Programcılığı • Veri Tabanı Programcılığı Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Bilişim Teknolojileri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri 9 Biyoloji 1. Biyoloji Öğretmenliği 2. Biyoloji Bölümü (*) ■ Biyoloji ■ Sağlık Bilgisi ■ Fen ve Teknoloji ■ Araştırma Teknikleri ■ Araştırma Teknikleri ve İstatistik ■ İnsan Anatomisi ■ Anatomi-Fizyoloji-Biyoloji (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı) ■ Çevre Sistemleri ■ Trafik ve İlk Yardım ■ Fen Bilimlerine Giriş ■ Fen Bilimleri 10 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Biyomedikal Mühendisliği (*) ■ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanının; • Tıbbî Görüntüleme Sistemleri • Tıbbî Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları • Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları • Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri • Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanlığı dal dersleri 11 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi Öğretmenliği ■ Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanının; • Hukuk Sekreterliği • Ticaret Sekreterliği • Tıp Sekreterliği • Yönetici Sekreterliği Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri ■ İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi ■ Girişimcilik • Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı dal dersleri 12 Coğrafya 1. Coğrafya Öğretmenliği 2. Coğrafya Bölümü (*) ■ Coğrafya ■ Sosyal Bilgiler ■ Çevre Sistemleri ■ Sosyal Bilimlere Giriş ■ Sosyal Bilimler ■ Sosyal Bilim Çalışmaları 13 Çince 1. Çin Dili ve Edebiyatı (Sinoloji) (*) 2. Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü (*) ■ Çince ■ Meslekî Yabancı Dil (Çince) ■ Türkçe 14 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*) 4. Çocuk Gelişimi Bölümü (*) ■ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanının; • Erken Çocukluk Eğitimi • Özel Eğitim Dallarının Alan Ortak ve Dal Dersleri ■ Aile ve Tüketici Bilimleri Alanının; • Sosyal Hizmetler Dalının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili Dersleri ve Modülleri ■ Diğer Alanların Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanına ait Alan Ortak /Dal Dersleri ve Modülleri ■ Okul Öncesi Eğitimi ■ Özel Eğitim Okul ve Sınıflarında Okul Öncesi Eğitimi 15 Denizcilik Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 1. Güverte Bölümü (*) 2. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (*) 3. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*) ■ Denizcilik Alanının; • Gemi Yönetimi • Yat Kaptanlığı • Balıkçı Gemisi Kaptanlığı Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Gemi Makineleri 1. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (*) 2. Motor Öğretmenliği 3. Otomotiv Öğretmenliği 4. Otomotiv Teknolojisi Eğitimi ■ Denizcilik Alanının; • Makine Zabitliği Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Gemi Elektroniği 1. Elektrik Öğretmenliği 2. Elektronik Öğretmenliği 3. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği 4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği 5. Telekomünikasyon Öğretmenliği ■ Denizcilik Alanının; • Gemi Elektroniği ve Haberleşme • Gemi Otomasyonu Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Su ürünleri 1. Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği (*) 2. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*) 3. Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü (*) ■ Denizcilik Alanının; • Su Ürünleri Üretimi Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri • Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı Dal dersleri 16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (**) 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (**) Ortaöğretim kurumlarına atanamazlar. ■ Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ■ Din Kültürü ve Meslek Ahlâkı 3. İlâhiyat Fakültesi (*) ■ Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ■ Din Kültürü ve Meslek Ahlâkı ■ İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Kur'an-ı Kerim,Arapça, Temel Dini Bilgiler, Siyer,Fıkıh, Tefsir, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Hadis, İslam Tarihi, Kelam, Hitabet ve Mesleki Uygulama) ■ Tezhip ■ Hüsn-ü Hat ■ İslâm Tarihi ■ Dinî Musiki 17 Eğlence Hizmetleri 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği 3. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği 4. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 6. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*) 7. Drama (*) 8. Turizm Animasyonu (*) 9. Oyunculuk (*) 10. Rekreasyon (*) 11. Drama ve Oyunculuk (*) ■ Eğlence Hizmetleri Alanının; • Animatörlük • Çocuk Animatörlüğü Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Eğlence Hizmetleri Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri 18 El Sanatları Teknolojisi 1. Dekoratif Ürünler Öğretmenliği 2. Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği 3. Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 4. Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği 5. Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği ■ El Sanatları Teknolojisi Alanının; • El Dokuma • Halı Desinatörlüğü • Dekoratif El Sanatları • Dekoratif Ev Tekstili Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri El Sanatları Nakış Nakış Öğretmenliği " El Sanatları Teknolojisi Alanının; • El ve Makine Nakışı • Sanayi Nakışı • Dekoratif Ev Tekstili Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri • Ev Tekstili • Kirkitli Dokuma 19 Elektrik - Elektronik Teknolojisi 1. Elektrik Öğretmenliği 2. Elektrik Mühendisliği (*) 3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*) ■ Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının; • Bobinaj • Büro Makineleri Teknik Servisi • Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü • Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi • Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım • Yüksek Gerilim Sistemleri • Otomasyon Sistemleri • Endüstriyel Bakım Onarım Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının; • Endüstriyel Kontrol • Mekatronik Dallarının Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının; • Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Tekstil Teknolojisi Alanının; • Tekstil Mekatroniği dalının Elektrik ile ilgili dersleri ve modülleri ■ Giyim Üretim Teknolojisi Alanının; • Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dalının Elektrik ile ilgili dersleri ve modülleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri • Avize İmalatçılığı (Elektrik- elektronik dersleri) • Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı Dal dersleri Elektrik Elektronik 1. Elektronik Öğretmenliği 2. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği 3. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği 4. Elektronik Mühendisliği (*) 5. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*) 6. Telekomünikasyon Öğretmenliği 7. Telekomünikasyon Mühendisliği (*) 8. Elektrik - Elektronik Mühendisliği (*) ■ Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının; • Endüstriyel Bakım Onarım • Büro Makineleri Teknik Servisi • Görüntü ve Ses Sistemleri • Güvenlik Sistemleri • Haberleşme Sistemleri • Otomasyon Sistemleri • Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım • Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi Dallarının alan ortak ve dal dersler ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Uçak Bakım Alanının; • Uçak Elektroniği Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının; • Endüstriyel Kontrol • Mekatronik Dallarının Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının; • Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Tekstil Teknolojisi Alanının; • Tekstil Mekatroniği dalının Elektronik ile ilgili dersleri ve modülleri ■ Giyim Üretim Teknolojisi Alanının; • Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dalının Elektronik ile ilgili dersleri ve modülleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri • Saat Tamirciliği (Elektronik dersleri) • Reklam Tabelacılığı (Elektrik- elektronik dersleri) • Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı dal dersleri 20 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1. Mekatronik Öğretmenliği 2. Kontrol Öğretmenliği 3. Mekatronik Mühendisliği (*) ■ Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının; • Mekatronik • Endüstriyel Kontrol Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Raylı Sistemler Teknolojisi alanının; • Raylı Sistemler Mekatroniği Dalının alan ortak/dal dersleri ve modülleri ■ Tekstil Teknolojisi Alanının • Tekstil Mekatroniği dalının Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı ile ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri ■ Diğer alanların Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri 21 Felsefe 1. Felsefe Grubu Öğretmenliği 2. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*) 3. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*) ■ Felsefe ■ Sosyoloji ■ Mantık ■ Psikoloji ■ Demokrasi ve İnsan Hakları ■ Bilgi Kuramı ■ Düşünme Eğitimi ■ Antropoloji ■ Sosyal Bilimlere Giriş ■ Sosyal Bilimler ■ Sosyal Bilim Çalışmaları 22 Fen ve Teknoloji Fen Bilgisi Öğretmenliği ■ Fen ve Teknoloji ■ Fizik ■ Kimya ■ Biyoloji ■ Tarım ■ Trafik ve İlk Yardım 23 Fizik 1. Fizik Öğretmenliği 2. Fizik Bölümü (*) 3. Fizik Mühendisliği (*) ■ Fizik ■ Fizik Uygulamaları ■ Fen ve Teknoloji ■ Astronomi ve Uzay Bilimleri ■ Araştırma Teknikleri ■ Araştırma Teknikleri ve İstatistik ■ Fen Bilimlerine Giriş ■ Fen Bilimleri 24 Fransızca 1. Fransızca Öğretmenliği 2. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü (*) ■ Fransızca ■ Meslekî Yabancı Dil (Fransızca) ■ Türkçe 25 Gazetecilik 1. Gazetecilik (*) 2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*) 3. Televizyon Gazeteciliği (*) 4. Medya ve İletişim Sistemleri (*) 5. Basım ve Yayımcılık (*) 6. Basın ve Yayın (*) ■ Gazetecilik Alanının; • Yazılı Basın Muhabirliği • TV Muhabirliği • Sayfa Sekreterliği • Foto Muhabirliği Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Gazetecilik Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri ■ Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri ■ Medya Okuryazarlığı 26 Gemi Yapımı Çelik Gemi Yapımı 1. Gemi İnşa Mühendisliği (*) 2. Gemi İnşaatı Mühendisliği (*) 3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (*) 4. Metal Öğretmenliği 5. Metal İşleri Öğretmenliği ■ Gemi Yapımı Alanının; • Çelik Gemi Yapımı Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Gemi Tesisatı 1. Gemi İnşa Mühendisliği (*) 2. Gemi İnşaatı Mühendisliği (*) 3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(*) 4. Tesisat Öğretmenliği 5. Enerji Öğretmenliği ■ Gemi Yapımı Alanının; • Gemi Boru Donatımı Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Gemi Ressamlığı 1. Gemi İnşa Mühendisliği (*) 2. Gemi İnşaatı Mühendisliği (*) 3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (*) 4. Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği 5. Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği 6. Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği 7. Makine Öğretmenliği ■ Gemi Yapımı Alanının; • Gemi Yapım Ressamlığı Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri ■ Gemi Yapımı Alanının; • Tekne ve Yat Yapımı Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Tekne ve Yat Yapımı 1. Gemi İnşa Mühendisliği (*) 2. Gemi İnşaatı Mühendisliği (*) 3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (*) 4. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği ■ Gemi Yapımı Alanının; • Tekne ve Yat Yapımı Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri 27 Gıda Teknolojisi 1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği 2. Gıda Mühendisliği (*) 3. Gıda Teknolojisi (lisans) (*) ■ Gıda Teknolojisi Alanının; • Gıda Kontrol • Süt İşleme • Sebze ve Meyve İşleme • Hububat İşleme • Zeytin İşleme • Çay Üretimi ve İşleme Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Gıda Teknolojisi Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri • Et ve Et Ürünleri İşleme • Fırıncılık • Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı dal dersleri • Şarküteri, Bakkal Gıda Pazarlama Satış Elemanlığı dal dersleri 28 Giyim Üretim Teknolojisi 1. Hazır Giyim Öğretmenliği 2. Giyim Öğretmenliği 3. Giyim Endüstrisi Öğretmenliği 4. Moda Tasarımı Öğretmenliği 5. Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği ■ Giyim Üretim Teknolojisi Alanının; • Kadın Giyim Modelistliği • Erkek Giyim Modelistliği • Çocuk Giyim Modelistliği • İç Giyim Modelistliği • Hazır Giyim Model Makineciliği • Deri Giyim • Kadın Terziliği • Erkek Terziliği • Kesim • Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Giyim Üretim Teknolojisi Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri • Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı dal dersleri 29 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1. Görme Engelliler Öğretmenliği 2. Özel Eğitim Öğretmenliği (**) 3. Özel Eğitim Bölümü (**) (**) Kredilerinin en az % 30 unu görme engellilerin eğitimi alanında aldığını belgelendirenler ■ Görme Engelliler İlköğretim Okullarının 1-5 sınıf dersleri ■ İlköğretim Okullarının Görme Engelliler özel eğitim sınıfı (1-5 sınıf dersleri) ■ Gezerek Özel Eğitim Uygulamaları ■ Grup Gözetimi ve Eğitimi Uygulamaları ■ Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim Alan Uygulamaları ■ İşitme ve Zihin Engelliler alanına ait dersler 30 Görsel Sanatlar/ Resim 1. Resim Öğretmenliği 2. Resim - İş Öğretmenliği 3. Resim Bölümü (*) ■ Resim ■ Görsel Sanatlar ■ Sanat Etkinlikleri (6, 7 ve 8 inci sınıflar için) ■ Sanat Tarihi ■ Görme engelliler İlköğretim Okulu Modelaj-İş ■ Güzel Sanatlar Liselerinin Resim Alanı ile ilgili Dersleri ■ Diğer Alanların Resim ile İlgili Dersleri 31 Grafik ve Fotoğraf 1. Uygulamalı Resim Öğretmenliği 2. Meslekî Resim Öğretmenliği 3. Grafik Öğretmenliği 4. Grafik Bölümü/Anasanat Dalı (*) 5. Resim (*) 6. Fotoğraf ve Grafik Sanatları (*) 7. Grafik Tasarım (*) 8. Grafik Tasarımı (*) ■ Grafik ve Fotoğraf Alanının; • Grafik Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Grafik Fotoğraf 1. Fotoğraf ve Grafik Sanatları (*) 2. Fotoğraf (*) ■ Grafik ve Fotoğraf Alanının; • Fotoğraf Çekim • Fotoğraf Baskı Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dalının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri 32 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği ■ Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanının; • Saç Bakımı • Güzellik Hizmetleri • Vücut Bakımı ve Masaj • Makyaj Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri • Erkek Berberliği • Kuaförlük • Cilt Bakımı ve Güzellik 33 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1. Halkla İlişkiler (*) 2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (*) 3. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*) 4. Medya İletişim Sistemleri (*) 5. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (*) 6. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (*) 7. İletişim Sanatları (*) 8. İletişim (*) ■ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanının; • Halkla İlişkiler • Müşteri Temsilciliği • Kamuoyu Araştırmacılığı • Organizasyon Sorumlusu • Fuar Organizasyonu Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanına ait alan ortak/ dal dersleri ve modülleri ■ Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri ■ Medya Okuryazarlığı 34 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1. Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (*) 3. Hemşirelik Yüksekokulu (*) 4. Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü (*) ■ Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının; • Yaşlı Bakımı • Hasta Bakımı • Engelli Bakımı Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri 35 Harita-Tapu- Kadastro 1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (*) 2. Harita Mühendisliği (*) 3. Şehir ve Bölge Planlama (*) ■ Harita-Tapu-Kadastro Alanının; • Haritacılık • Tapuculuk • Kadastroculuk Dallarının Hukukla ilgili dersler dışındaki alana ait alan ortak/dal dersleri ■ Diğer alanların Harita-Tapu-Kadastro Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri Hukuk Fakültesi (*) ■ Harita-Tapu-Kadastro Alanının; • Haritacılık • Tapuculuk • Kadastroculuk Dallarının Hukukla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Harita-Tapu-Kadastro Alanına ait Hukukla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri 36 Hayvan Sağlığı Veteriner Fakültesi (*) ■ Hayvan Sağlığı Alanının; • Veteriner Sağlık Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Hayvan Sağlığı Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri 37 İlköğretim Matematik İlköğretim Matematik Öğretmenliği ■ İlköğretim Matematik ■ Matematik ■ Geometri ■ Analitik Geometri 38 İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri İlahiyat Fakültesi (*) ■ İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Kur'an-ı Kerim, Arapça, Temel Din Bilgiler, Siyer, Fıkıh, Tefsir, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Hadis, İslâm Tarihi, Kelam, Hitabet ve Mesleki Uygu-lama) ■ Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ■ Tezhip ■ Hüsn-ü Hat ■ İslâm Tarihi ■ Dinî Musikî ■ Din Kültürü ve Meslek Ahlâkı Meslek Dersleri Meslek Dersleri Arapça 1. Arapça Öğretmenliği 2. Arap Dili ve Edebiyatı (*) (**) ■ İmam - Hatip Liseleri Arapça 3. İlâhiyat Fakültesi (*) (**) (**) Arapça Öğretmenliği mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar. ■ İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Kur'an-ı Kerim, Arapça, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Fıkıh, Tefsir, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Hadis, İslâm Tarihi, Kelam, Hitabet ve Mesleki Uygu-lama) ■ Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ■ Tezhip ■ Hüsn-ü Hat ■ İslâm Tarihi ■ Dinî Musikî ■ Din Kültürü ve Meslek Ahlâkı 39 İngilizce 1. İngilizce Öğretmenliği 2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*) 3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü (*) 4. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) (*) 5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*) 6. Çeviribilim Bölümü (İngilizce) (*) 7. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*) ■ İngilizce ■ Meslekî Yabancı Dil (İngilizce) ■ Türkçe ■ Bu alana yönelik programlardan mezun olmayanlar bakımından öğrenimi itibarıyla atanabi­leceği alan dersleri 40 İnşaat Teknolojisi 1. Yapı Öğretmenliği 2. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği 3. Yapı Tasarım Öğretmenliği 4. İnşaat Mühendisliği (*) 5. Mimarlık (*) ■ İnşaat Teknolojisi Alanının; • Mimarî Yapı Teknik Ressamlığı • Statik Yapı Teknik Ressamlığı • Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı • PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı • Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık • Yapı Yüzey Kaplamacılığı • Yapı Dekorasyonculuğu • Yapı Yalıtımcılığı • Yapı Duvarcılığı • Restorasyon • İç Mekan Teknik Ressamlığı • Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı • Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Raylı Sistemler Teknolojisi alanının; Raylı Sistemler İnşaat Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri • Boyacılık ve Yüzey Hazırlama • Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı • Sıvacılık • Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı (Masif taş kaplama derslerine) • İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı dal dersleri Yapı Tasarım Yapı Dekorasyon İç Mimarlık (*) ■ İnşaat Teknolojisi Alanının; • Yapı Dekorasyonculuğu • Restorasyon • İç Mekan Teknik Ressamlığı Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri • İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı dal dersleri 41 İspanyolca İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü (*) ■ İspanyolca ■ Meslekî Yabancı Dil (İspanyolca) ■ Türkçe 42 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1. İşitme Engelliler Öğretmenliği 2. Özel Eğitim Öğretmenliği (**) 3. Özel Eğitim Bölümü (**) (**) Kredilerinin en az % 30 unu işitme engellilerin eğitimi alanında aldığını belgelendirenler ■ İşitme Engelliler İlköğretim Okullarının 1-5 sınıf dersleri ■ İlköğretim Okullarının İşitme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı (1-5 sınıf dersleri) ■ Gezerek Özel Eğitim Uygulamaları ■ Grup Gözetimi ve Eğitimi Uygulamaları ■ Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim Alan Uygulamaları ■ Görme ve Zihin Engelliler alanına ait dersler 43 İtalyanca İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü (*) ■ İtalyanca ■ Meslekî Yabancı Dil (İtalyanca) ■ Türkçe 44 Japonca 1. Japonca Öğretmenliği 2. Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü (*) ■ Japonca ■ Meslekî Yabancı Dil (Japonca) ■ Türkçe 45 Kimya/ Kimya Teknolojisi 1. Kimya Öğretmenliği 2. Kimya Bölümü (*) 3. Kimya Mühendisliği (*) ■ Kimya ■ Kimya Uygulamaları ■ Fen ve Teknoloji ■ Araştırma Teknikleri ■ Araştırma Teknikleri ve İstatistik ■ Fen Bilimlerine Giriş ■ Fen Bilimleri ■ Seramik Kimyası ■ Su Bilgisi ■ Atık Sular Bilgisi ■ Kağıt Üretimi ■ Kimya Teknolojisi Alanının; • Petrol - Rafineri • Petrol - Petrokimya • Kimya • Boya Üretimi ve Uygulama • Kimya Proses • Deri İşleme • Lastik Üretimi Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri 46 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği 3. Turizm Öğretmenliği 4. Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği 5. Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği 6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği ■ Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanının; • Ön Büro • Kat Hizmetleri • Operasyon • Rezervasyon Elemanı Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının; • Pastacılık • Mutfak • Servis • Bar • Host/Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Eğlence Hizmetleri Alanının; • Animatörlük • Çocuk Animatörlüğü Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Muhasebe ve Finansman Alanının; • Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Pazarlama ve Perakende Alanının; • Satış Elemanlığı • Sigortacılık • Emlak Komisyonculuğu Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Turizm eğitim merkezlerinin; • Ön Büro Teknolojisi • Kat Hizmetleri Teknolojisi • Yiyecek ve İçecek Servisi Teknolojisi alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri ■ Diğer alanların Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri ■ İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi ■ Girişimcilik 47 Kuyumculuk Teknolojisi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu (lisans) (*) ■ Kuyumculuk Teknolojisi Alanının; • Takı İmalatı Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer Alanların Kuyumculuk Teknolojisi Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri • Kuyumculuk (Altın-Gümüş İşlemeciliği) • Vitrin Kuyumculuğu 48 Laboratuvar Hizmetleri 1. Gıda Mühendisliği (*) 2. Ziraat Fakültelerinin; - Bahçe Bitkileri (*) - Tarla Bitkileri (*) - Toprak (*) - Bitki Koruma (*) - Gıda Teknolojisi (*) - Süt Teknolojisi (*) ■ Laboratuvar Hizmetleri Alanının; • Tarım Laboratuvarı Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dalının bu dalla ilgili alan ortak ve d a l dersleri ■ Diğer alanların Laboratuvar Hizmetleri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri ■ Tarım Tarım Laboratuvarı Hayvan Sağlığı Laboratuvarı 1. Veteriner Fakültesi (*) 2. Ziraat Fakültesi - Hayvansal Üretim (*) - Zootekni (*) ■ Laboratuvar Hizmetleri Alanının; • Hayvan Sağlığı Laboratuvarı Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dalının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Laboratuvar Hizmetleri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri 49 Makine Teknolojisi 1. Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği 2. Makine Öğretmenliği 3. Kalıpçılık Öğretmenliği ■ Makine Teknolojisi Alanının; • Endüstriyel Kalıp • Bilgisayarlı Makine İmalatı • Mermer İşleme • Makine Bakım Onarım • Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı • Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Tekstil Teknolojisi Alanının; • Tekstil Mekatroniği dalının Makine Teknolojisi alanı ile ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri ■ Giyim Üretim Teknolojisi Alanının; • Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dalının Makine Teknolojisi alanı ile ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri • Saat Tamirciliği (Mekanik derslerine) • Frezecilik • Makine Ressamlığı • Taşlama ve Alet Bilemeciliği • Tesviyecilik • Tornacılık • Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı (Taş tornalama derslerine) • Anahtarcılık ve Çilingirlik • Plastik İşlemeciliği • Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı dal dersleri Makine ve Kalıp Makine Ressamlığı 1. Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği 2. Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ■ Makine Teknolojisi Alanının; • Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Makine Model Model Öğretmenliği ■ Makine Teknolojisi Alanının; • Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri 50 Matbaa Matbaa Öğretmenliği ■ Matbaa Alanının; • Baskı Öncesi • Ofset Baskı • Flekso Baskı • Tifdruk Baskı • Serigrafi ve Tampon Baskı • Baskı Sonrası Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Matbaa Alanına ait alan ortak/ dal dersleri ve modülleri • Reklam Tabelacılığı (Grafik derslerine) 51 Matematik 1. Matematik Öğretmenliği 2. Matematik Bölümü (*) ■ Matematik ■ Geometri ■ Analitik Geometri ■ Meslekî Matematik ■ İlköğretim Matematik ■ Astronomi ve Uzay Bilimleri ■ İstatistik ■ Araştırma Teknikleri ■ Araştırma Teknikleri ve İstatistik 52 Metal Teknolojisi Metal Öğretmenliği ■ Metal Teknolojisi Alanının; • Kaynakçılık • Isıl İşlem • Çelik Konstrüksiyon • Metal Doğrama Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Metal Teknolojisi Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri • Metal Levha İşlemeciliği • Sac İşleri • Tarım Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı • Avize İmalatçılığı (Metal dersleri) • Reklam Tabelacılığı (Metal dersleri) • PVC Doğrama ve Montaj 53 Metalürji Teknolojisi Döküm Döküm Öğretmenliği ■ Metalurji Teknolojisi Alanının; • Döküm Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dalının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri İzabe 1. Metalurji Mühendisliği (*) 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (*) ■ Metalurji Teknolojisi Alanının; • İzabe Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dalının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri 54 Meteoroloji Meteoroloji Mühendisliği (*) ■ Meteoroloji Alanının; • Hava Gözlem ve Tahmini Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Meteoroloji Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri 55 Motorlu Araçlar Teknolojisi 1. Motor Öğretmenliği 2. Otomotiv Öğretmenliği ■ Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanının; • Otomotiv Elektromekanik • Otomotiv Gövde • Otomotiv Boya • İş Makineleri • Tarım Makineleri Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri • Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı • Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı • Otomotiv Elektrikçiliği • Otomotiv Mekanikerliği • Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği • Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik • Motosiklet Tamirciliği • Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı dal dersleri 56 Muhasebe ve Finansman 1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 2. İşletme Öğretmenliği ■ Muhasebe ve Finansman Alanının; • Bilgisayarlı Muhasebe • Dış Ticaret Ofis Hizmetleri • Finans ve Borsa Hizmetleri Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Pazarlama ve Perakende Alanının; • Satış Elemanlığı • Sigortacılık • Emlak Komisyonculuğu Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Muhasebe ve Finansman Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri ■ İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi ■ Girişimcilik 57 Müzik 1. Müzik Öğretmenliği 2. Müzik bölümü/ana bilim dalları (*) 3. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının; - Temel Bilimler Bölümü (*) - Kompozisyon Bölümü (*) - Ses Eğitimi Bölümü (*) - Müzik Bilimleri Bölümü (*) - Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) (*) - Bando Şefliği (*) - Folklor ve Etnomüzikoloji (*) - Müzikoloji (*) - Opera (*) - Şan ve Opera (*) - Türk Sanat Müziği (*) - Çalgı Yapımı (*) - Şan (*) - Türk Halk Oyunları (*) - Türk Müziği (*) - Türk Musikisi (*) - Koro (*) - Müzik Teknolojisi (*) - Müzik Teorisi (*) ■ Müzik ■ Sanat Etkinlikleri (6, 7 ve 8. sınıflar için) ■ Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Alanı ile İlgili Dersleri ■ Diğer Alanların Müzik Alanı ile İlgili Dersleri 58 Müzik Aletleri Yapımı 1. Enstrüman Yapım Bölümü (*) 2. Çalgı Yapımı (*) 3. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği (**) (**) 1 ve 2 nci sıradaki bölüm mezunlarınca İhtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar. ■ Müzik Aletleri Yapımı Alanının; • Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı • Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı • Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı • Yaylı Enstrüman Yapımı Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Müzik Aletleri Yapımı Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri 59 Okul Öncesi 1. Okul Öncesi Öğretmenliği 2. Ana Okulu Öğretmenliği 3. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği 4. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 5. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*) 6. Çocuk Gelişimi Bölümü (*) ■ Okul Öncesi Eğitimi ■ Özel Eğitim Okul ve Sınıflarında Okul Öncesi Eğitimi 60 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı 2. Psikoloji Bölümü (*) 3. Felsefe Grubu Öğretmenliği 4. Felsefe Bölümü (En az 16 Kredi Sosyoloji, 16 Kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*) 5. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*) ■ Öğretmenlik Mesleğine Giriş ■ Türk Eğitim Tarihi ■ Eğitim Psikolojisi ■ Grupla Çalışma Teknikleri ■ Eğitim Sosyolojisi ■ Öğretim İlke ve Yöntemleri ■ Araştırma Teknikleri ■ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ■ Psikoloji ■ Eğitim Yönetimi ■ Halk Eğitim ve Toplum Kalkınması ■ Düşünme Eğitimi ■ Felsefe ■ Mantık ■ Sosyoloji ■ Alanın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri 61 Pazarlama ve Perakende 1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 2. Büro Yönetimi Öğretmenliği 3. Pazarlama Öğretmenliği 4. İşletme Öğretmenliği 5. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği ■ Pazarlama ve Perakende Alanının; • Satış Elemanlığı • Sigortacılık • Emlak Komisyonculuğu Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer Alanların Pazarlama ve Perakende Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri • Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı • Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı • Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı • İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı • Kantin İşletmeciliği • Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı • Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı • Mobilya Satış Elemanlığı • Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı • Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı • Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı • Şarküteri, Bakkal Gıda Pazarlama Satış Elemanlığı • Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı • Tıbbî Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanlığı • Su ve Deniz Ürünleri Satış elemanlığı dallarının alan ortak dersleri 62 Plastik Teknolojisi 1. Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği 2. Makine Öğretmenliği 3. Kalıpçılık Öğretmenliği 4. Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği 5. Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ■ Plastik Teknolojisi Alanının; • Plastik İşleme • Plastik Kalıp Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Plastik Teknolojisi Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri 63 Psikoloji Psikoloji Bölümü (*) ■ Psikoloji ■ Eğitim Psikolojisi ■ Sosyoloji ■ Gerontopsikiyatri (Hasta ve Yaşlı hizmetleri alanı) 64 Radyo - Televizyon 1. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü (*) 2. Radyo,TV ve Sinema (*) 3. Radyo, Televizyon ve Sinema (*) 4 Radyo ve Televizyon Bölümü (*) 5. Radyo-TV-Sinema (*) 6. Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar (*) 7. Sinema ve Televizyon Bölümü (*) 8. Medya İletişim Sistemleri (*) 9. Medya ve İletişim Sistemleri (*) 10. İletişim (*) ■ Radyo - Televizyon Alanının; • Radyo - Televizyon Programcılığı • Grafik - Animasyon • Kameramanlık • Teknik Yapım - Yayın Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Radyo -Televizyon Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri ■ Medya Okuryazarlığı 65 Raylı Sistemler Teknolojisi 1. Elektrik Öğretmenliği 2. Elektronik Öğretmenliği 3. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği 4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği 5. Telekominikasyon Öğretmenliği 6. Elektrik Mühendisliği (*) 7. Elektronik Mühendisliği (*) 8. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*) 9. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*) ■ Raylı Sistemler Teknolojisi alanının; • Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik Raylı Sistemler İnşaat 1. Yapı Öğretmenliği 2. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği ■ Raylı Sistemler Teknolojisi alanının; • Raylı Sistemler İnşaat Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Raylı Sistemler Makine 1. Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği 2. Makine Öğretmenliği 3. Kalıpçılık Öğretmenliği 4. Otomotiv Öğretmenliği 5. Motor Öğretmenliği ■ Raylı Sistemler Teknolojisi alanının; • Raylı Sistemler Makine Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Raylı Sistemler Mekatronik 1. Mekatronik Öğretmenliği 2. Mekatronik Mühendisliği (*) ■ Raylı Sistemler Teknolojisi alanının; • Raylı Sistemler Mekatronik Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Raylı Sistemler İşletme İşletme Öğretmenliği ■ Raylı Sistemler Teknolojisi alanının; • Raylı Sistemler İşletme Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri 66 Rehber Öğretmen 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı 2. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı 3. Psikoloji Bölümü (*) 67 Rusça 1. Rus Dili ve Edebiyatı (*) 2. Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü (*) ■ Rusça ■ Meslekî Yabancı Dil (Rusça) ■ Türkçe 68 Sağlık 1. Tıp Fakültesi (Acil Tıp) (*) 2. Tıp Fakültesi (*) 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü (*) - Ebelik Bölümü (*) 4. Hemşirelik Yüksekokulu 5. Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (*) ■ Acil Tıp dalının, dala ait alan ortak ve dal dersleri ile modülleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri ■ Diğer Alanların Acil Tıp dalı ile ilgili dal dersleri ve modülleri ■ Sağlık Bilgisi ■ Trafik ve İlk Yardım Acil Tıp Çevre Sağlığı 1. Çevre Mühendisliği (*) 2. Çevre Bilimleri ve Yönetimi (*) ■ Çevre sağlığı dalının, dala ait alan ortak ve dal dersleri ile modülleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri ■ Diğer alanların Çevre Sağlığı dalı ile ilgili alan/ dal dersleri ve modülleri Radyoloji 1. Tıp Fakültesi (Radyoloji) (*) 2. Tıp Fakültesi (*) ■ Radyoloji dalının, dala ait alan ortak ve dal dersleri ile modülleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri ■ Diğer alanların Radyoloji dalı ile ilgili alan/dal dersleri ve modülleri ■ Sağlık Bilgisi ■ Trafik ve İlk Yardım Tıbbi Laboratuvar 1. Tıp Fakültelerinin; - Mikrobiyoloji (*) - Hematoloji (*) - Patoloji (*) - Biyokimya (*) - Parazitoloji (*) - Klinik Bakteriyoloji (*) - Enfeksiyon Hastalıkları (*) 2. Tıp Fakültesi (*) 3. Fen Edebiyat Fakültesi - Biyoloji (*) (**) - Biyokimya (*) (**) 4. Biyoloji Öğretmenliği (**) (**) 1 ve 2. sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar. ■ Tıbbi Laboratuvar dalının, dala ait alan ortak ve dal dersleri ile modülleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri ■ Diğer alanların Tıbbi Laboratuvar dalı ile ilgili alan / dal dersleri ve modülleri ■ Sağlık Bilgisi ■ Trafik ve İlkyardım Tıbbi Sekreterlik 1. Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü (*) 2. Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik (*) - Ebelik (*) ■ Tıbbi Sekreterlik dalının, dala ait alan ortak ve dal dersleri ile modülleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri ■ Diğer alanların Tıbbi Sekreterlik dalı ile ilgili alan/ dal dersleri ve modülleri ■ Sağlık Bilgisi ■ Trafik ve İlk Yardım Anestezi 1. Tıp Fakültesi (Anestezi ) (*) 2. Tıp Fakültesi (*) ■ Anestezi dalının, dala ait alan ortak ve dal dersleri ile modülleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri ■ Diğer alanların Anestezi dalı ile ilgili alan / dal dersleri ve modülleri ■ Sağlık Bilgisi ■ Trafik ve İlk Yardım Ortopedik Protez - Ortez 1. Tıp Fakültesi (Ortopedi) (*) 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (*) 3. Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmenliği 4. Kalıpçılık Öğretmenliği ■ Ortopedik Protez - Ortez dalının, dala ait alan ortak ve dal dersleri ile modülleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri ■ Diğer alanların Ortopedik Protez Ortez dalı ile ilgili alan/dal dersleri ve modülleri ■ Sağlık Bilgisi (Bu ders Tesviye ve kalıpçılık öğretmenlerince okutulamaz.) ■ Trafik ve İlk Yardım (Bu ders Tesviye ve kalıpçılık öğretmenlerince okutulamaz.) Diş Protez Diş Hekimliği Fakültesi (*) ■ Diş Protez dalının, dala ait alan ortak ve dal dersleri ile modülleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri ■ Diğer alanların Diş Protez dalı ile ilgili alan / dal dersleri ve modülleri ■ Sağlık Bilgisi ■ Trafik ve İlk Yardım Hemşirelik 1. Tıp Fakültesi (*) 2. Hemşirelik Yüksek Okulu (*) 3. Sağlık Yüksek Okulu - Sağlık Memurluğu Bölümü (*) - Ebelik Bölümü(*) - Hemşirelik Bölümü (*) 4. Sağlık Eğitim Fakültesi - Sağlık Eğitimi Bölümü 5. Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü (*) - Ebelik Bölümü (*) • Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi • Sağlık Hizmetlerinde İletişim • Anatomi-Fizyoloji • Biyokimya • Genel Beslenme • Mikrobiyoloji ve Bağışıklama • Farmakoloji • Epidemiyoloji ve Biyoistatistik • Sağlık Eğitimi • Sağlık Hizmetlerinde Yönetim • Meslek Esasları ve Tekniği • Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı • Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı • Kadın Sağlığı Hastalıkları Bakımı • Toplum Sağlığı • Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı • Bulaşıcı Hastalıklar Ve Bakımı • Ruh Sağlığı ve Psikiyatri • İlk Yardım ve Acil Bakım • Trafik ve İlk Yardım • Sağlık Bilgisi • Hemşirelik Alanının Teorik ve Uygulamalı Diğer Meslek dersleri • Acil Tıp dalı meslek dersleri • Diğer Alanların Hemşirelik alanı ile ilgili Teorik ve Uygulamalı Meslek dersleri 69 Sağlık Bilgisi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ■ Sağlık Bilgisi ■ Trafik ve İlk Yardım ■ Sağlık Bilgisi Alanının teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri 70 Sanat Tarihi 1. Sanat Tarihi Bölümü (*) 2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı (*) ■ Sanat Tarihi ■ İnşaat Teknolojisi Alanı Restorasyon Dal Dersleri ve Modülleri ■ Müze Eğitimi ■ Türk Resim Heykel Sanatı ■ Çağdaş Dünya Sanatı 71 Sanat ve Tasarım 1. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği 2. İç Mimarlık (*) ■ Sanat ve Tasarım Alanının; • İç Mekan Dekorasyon Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri İç Mekan Dekorasyon Plastik Sanatlar 1. Heykel (*) 2. Plastik Sanatlar (*) ■ Sanat ve Tasarım Alanının; • Plastik Sanatlar Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Dekoratif Sanatlar 1. Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 2. Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği 3. Uygulamalı Resim Öğretmenliği 4. Meslekî Resim Öğretmenliği 5. Geleneksel Türk El Sanatları (*) ■ Sanat ve Tasarım Alanının; • Dekoratif Sanatlar Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri 72 Seramik ve Cam Teknolojisi 1. Seramik Öğretmenliği 2. Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 3. Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği 4. Seramik (*) 5. Seramik ve Cam (*) 6. Seramik ve Cam Tasarımı (*) ■ Seramik ve Cam Teknolojisi Alanının; • Çinicilik • Alçı Model Kalıp • Tornada Form Şekillendirme • Sır Üstü Dekorlama • Serbest Seramik Şekillendirme • Cam Şekillendirme • Tezyinat • İndirme • Vitray Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Seramik ve Cam Teknolojisi Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri • Çini Dekorlama • Model ve Kalıp Hazırlama • Seramik Dekorlama • Seramik Şekillendirme • Cam Ürün İşlemeciliği • Cam Ürün Üretimi 73 Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğretmenliği 2. Üstün Zekâlılar Öğretmenliği ■ İlköğretim Okullarının 1-5 inci sınıf dersleri 74 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ■ Sosyal Bilgiler ■ Tarih ■ Coğrafya ■ T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ■ Türk Eğitim Tarihi ■ Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ■ Demokrasi ve İnsan Hakları ■ Halk Kültürü ■ Halk Bilim ■ Düşünme Eğitimi ■ Medya Okuryazarlığı 75 Tarım Teknolojileri Ziraat Fakültelerinin; - Bitkisel Üretim (*) - Bahçe Bitkileri (*) - Tarla Bitkileri (*) ■ Tarım Teknolojileri Alanının; • Endüstriyel Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği • Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Tarım Teknolojileri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri ■ Tarım Bahçe ve Tarla Bitkileri Bahçe Peyzaj 1. Peyzaj/Peyzaj Mimarlığı (*) 2. Bahçe Bitkileri (*) ■ Tarım Teknolojileri Alanının; • Süs Bitkileri ve Peyzaj Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Tarım Teknolojileri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri ■ Tarım Tarım Makineleri Ziraat Fakültelerinin - Tarım Makineleri (*) - Tarımsal Mekanizasyon (*) - Kültür Teknik-Makine (*) ■ Tarım Teknolojileri Alanının; • Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Tarım Teknolojileri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri ■ Tarım 76 Tarih 1. Tarih Öğretmenliği 2. Tarih Bölümü (*) ■ Tarih ■ T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ■ İslam Tarihi ■ Türk Eğitim Tarihi ■ Demokrasi ve İnsan Hakları ■ Sosyal Bilgiler ■ Halk Kültürü ■ Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ■ Sosyal Bilimlere Giriş ■ Sosyal Bilimler ■ Sosyal Bilim Çalışmaları ■ Halk Bilim ■ Antropoloji ■ Uluslararası İlişkiler 77 Teknoloji ve Tasarım 1. Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği 2. İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği 3. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (*) 4. Endüstriyel Tasarım Bölümü (*) ■ Teknoloji ve Tasarım 78 Tekstil Teknolojisi 1. Tekstil Öğretmenliği 2. Tekstil Teknolojisi Öğretmenliği ■ Tekstil Teknolojisi Alanının; • İplik • Endüstriyel Dokuma • Endüstriyel Örme • Tekstil Laborantlığı • Terbiye Teknolojileri Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Tekstil Tekstil İplik Tekstil İplik Öğretmenliği ■ Tekstil Teknolojisi Alanının; • İplik Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Tekstil Dokuma-Örme 1. Tekstil Dokuma Öğretmenliği 2. Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği Tekstil Teknolojisi Alanının; • Endüstriyel Dokuma • Endüstriyel Örme Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri 3. Trikotaj Öğretmenliği ■ Tekstil Teknolojisi Alanının; • Endüstriyel Örme Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Tekstil Terbiye 1. Tekstil Terbiye Öğretmenliği 2. Tekstil, Boya, Apre Öğretmenliği ■ Tekstil Teknolojisi Alanının; • Terbiye Teknolojileri • Tekstil Laborantlığı Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Tekstil Makineleri Mekatronik Öğretmenliği ■ Tekstil Teknolojisi Alanının; • Tekstil Mekatroniği Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri 79 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1. Tesisat Öğretmenliği 2. Enerji Öğretmenliği ■ Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının; • Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı • Isıtma ve Sıhhi Tesisat • Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis) • Soğutma Sistemleri • Klima Sistemleri • Merkezi İklimlendirme Sistemleri Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri • Kalorifercilik 80 Türkçe Türkçe Öğretmenliği ■ Türkçe ■ Çocuk Edebiyatı ■ Dil ve Anlatım ■ Türk Edebiyatı ■ Halk Kültürü ■ Sanat Etkinlikleri ■ Düşünme Eğitimi ■ Medya Okuryazarlığı 81 Türk Dili ve Edebiyatı 1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*) 3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümün ■ Türk Edebiyatı ■ Dil ve Anlatım ■ Türkçe ■ Drama ■ Çocuk Edebiyatı ■ Halk Bilim ■ Diksiyon ■ Sanat Etkinlikleri ■ Halk Kültürü ■ Diksiyon ve Hitabet ■ Osmanlı Türkçesi ■ Etkili Konuşma 82 Uçak Bakım Uçak Elektrik- Elektroniği 1. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (*) 2. Uçak Elektrik-Elektronik (*) 3. Uçak Mühendisliği (*) 4. Elektronik Mühendisliği (*) 5. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*) 6. Elektronik Öğretmenliği 7. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği 8. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği ■ Uçak Bakım Alanının; • Uçak Elektroniği Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Uçak Gövde - Motor 1. Uçak Gövde Bakım (*) 2. Uçak Motor Bakım (*) 3. Uçak Gövde-Motor (*) 4. Uçak Mühendisliği (*) 5. Motor Öğretmenliği ■ Uçak Bakım Alanının; • Uçak Gövde-Motor Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri 83 Ulaştırma Hizmetleri 1. Uluslararası Lojistik (*) 2. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (*) 3. Ulaştırma ve Lojistik (*) 4. Lojistik Yönetimi (*) ■ Ulaştırma Hizmetleri Alanının; • Lojistik Dalının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Ulaştırma Hizmetleri Alanına ait alan ortak /dal dersleri ve modülleri 84 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği 2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği 3. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 4. Beslenme ve Diyetetik (*) (**) (**) 1, 2 ve 3 üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar. ■ Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının; • Pastacılık • Mutfak • Servis • Bar • Host/Hosteslik (Uçak,Tren ve Otobüs) Dallarının alan ortak ve dal dersleri ■ Diğer alanların Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri • Aşçılık • Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği • Fırıncılık • Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik • Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği • Kantin İşletmeciliği dal dersleri 85 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1. Zihin Engelliler Öğretmenliği 2. Özel Eğitim Öğretmenliği (**) 3. Özel Eğitim Bölümü (**) (**) Kredilerinin en az % 30 unu zihin engellilerin eğitimi alanında aldığını belgelendirenler ■ Zihin Engelliler İlköğretim Okullarının 1-8 Sınıf Dersleri ■ Eğitim ve Uygulama Okullarının 1-8 sınıf dersleri ■ İlköğretim Okullarının Zihin Engelliler Özel Eğitim Sınıfı (1-8 sınıf dersleri) ■ İş Okulu Dersleri ■ Gezerek Özel Eğitim Uygulamaları ■ Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim Alan Uygulamaları ■ Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerinin 1-8 sınıfı dersleri ■ Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezlerinin Dersleri ■ Görme ve İşitme Engelliler alanına ait dersler (*) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar BAZI DERSLERİN HANGİ ALAN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ■ Fen Bilimlerine Giriş/Fen Bilimleri: Konularına göre Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. ■ Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan öğretmenler olmak üzere Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. ■ Medya Okuryazarlığı: Öncelikle üniversitelerin Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim Fakültelerinden mezun olup hâlen Sınıf Öğretmeni olarak görev yapanlar ile Gazetecilik Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı, Radyo-Televizyon Alanı Öğretmenleri olmak üzere Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. ■ Proje Hazırlama: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. ■ Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. ■ Satranç: Bakanlıkça açılan satranç kursu belgesine sahip öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur. ■ Sosyal Bilimlere Giriş/Sosyal Bilimler/Sosyal Bilim Çalışmaları: Konularına göre Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersi öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. ■ Tanıtım ve Yönlendirme: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenlerince, diğer eğitim kurumlarında ise bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. ■ Trafik ve İlk Yardım: Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilgisi ile Sağlık Alanı öğretmenlerince aylık karşılığı okutulur. Tıp fakültesi mezunlarınca ücret karşılığı okutulur.
Bu sayfa 2517 defa okunmuştur.
Bu Yazıya Yorum Ekleyebilirsin
YORUMLAR   

!!!


İlk ekleyen siz olun YORUM YAZ
1
58.152.449528.7568955.758.2.60
mebatama.com©